Employees mixed careersOccupational Health is a specialist field dedicated to advising on all aspects of the relationship between work and health. Advice can be on a single employee, a department or the complete organisation. By providing advice on pre-placement, fitness for work for employees with a health problem, and return to work after a period of sickness absence, Insync Corporate Healthcare provides employers with the necessary knowledge to deliver a supportive work environment. Tailored advice can help maintain an employee with a health problem in work or facilitate an early return to work for employees after a period of sickness absence where appropriate and safe to do so.

Advice from occupational health professionals can help an employer understand their legal responsibilities with regard to employment of individuals with health problems including the implications under the disability provisions of the Equality Act 2010. (To find out more about the Equality Act click here.) Other occupational health services, such as health surveillance, can reduce the risk to employees when working in hazardous environments. Health surveillance is dependent on the specific risk to individuals or groups of individuals tailored to their working environment. For more information about HSE requirements regarding health surveillance click here.

Ynglŷn ag Iechyd Galwedigaethol

Mae Iechyd Galwedigaethol yn faes arbenigol sy’n ymroddedig i gynghori ar bob agwedd ar y berthynas rhwng gwaith ac iechyd. Gall y cyngor ymwneud ag un gweithiwr, adran neu’r sefydliad cyfan. Drwy ddarparu cyngor cyn cyflogi, cyngor i unigolion â phroblem iechyd ynghylch a ydynt yn ffit i weithio, a dychwelyd i’r gwaith ar ôl absenoldeb oherwydd salwch, mae Insync Corporate Healthcare yn rhoi’r wybodaeth angenrheidiol i gyflogwyr er mwyn sicrhau amgylchedd cefnogol yn y gweithle. Gall cyngor wedi’i deilwra i anghenion gweithiwr â phroblem iechyd ei helpu i barhau i weithio neu ei gynorthwyo i ddychwelyd yn gynnar ar ôl absenoldeb salwch lle bo hynny’n briodol ac yn ddiogel.

Gall cyngor gan weithwyr Iechyd Galwedigaethol proffesiynol helpu cyflogwyr i ddeall eu cyfrifoldebau cyfreithiol o safbwynt cyflogi unigolion â phroblemau iechyd, gan gynnwys y goblygiadau o dan ddarpariaethau anabledd Deddf Cydraddoldeb 2010. (I gael gwybod mwy am y Ddeddf Cydraddoldeb, cliciwch yma.) Gall gwasanaethau Iechyd Galwedigaethol eraill, er enghraifft gwyliadwriaeth iechyd, leihau’r peryglon i weithwyr sy’n gweithio mewn amgylcheddau peryglus. Mae gwyliadwriaeth iechyd yn dibynnu ar y  risg i unigolion neu grwpiau, ac wedi ei deilwra i’w hamgylchedd gwaith. Am fwy o wybodaeth am ofynion yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch ynglŷn â gwyliadwriaeth iechyd, cliciwch yma.