What can we help you do for your people?

As an organisation, you have a number of responsibilities under the Health and Safety at Work etc. Act 1974, and its related regulations. One of the duties is to ensure the health, safety and welfare at work of employees. This should not be limited to physical safety and prevention of injury at work but also consider the impact of work on physical and mental health as well as the impact of ill health on the ability to work.

Occupational Health Services can support this legal requirement by providing advice on employment of employees with health problems, and delivering health surveillance programmes as required by the Management Regulations. In addition, occupational health services can provide support to health promotion and improvement activities within an organisation, as well as education and training relating to different aspects of health and work. Such activities can promote a healthier workplace tailored to the health, safety and welfare of the employees and resulting in better productivity for an organisation.

Gwasanaethau i Gleientiaid

Beth allwn ni eich helpu i’w wneud ar gyfer eich pobl?

Fel sefydliad, mae gennych amryw o gyfrifoldebau o dan Ddeddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith ac ati 1974 a’i rheoliadau cysylltiedig. Un o’r dyletswyddau yw sicrhau iechyd, diogelwch a lles cyflogeion yn y gweithle. Ni ddylid cyfyngu hyn i ddiogelwch corfforol ac atal anafiadau yn y gweithle. Dylid hefyd ystyried effaith y gwaith ar iechyd corfforol a meddyliol, yn ogystal ag effaith afiechyd ar y gallu i weithio.

Gall y Gwasanaethau Iechyd Galwedigaethol ateb y gofyniad cyfreithiol hwn drwy gynnig cyngor ar gyflogi cyflogeion â phroblemau iechyd, a darparu rhaglenni gwyliadwriaeth iechyd, fel sy’n ofynnol gan Reoliadau Rheoli. Gall gwasanaethau iechyd galwedigaethol hefyd ddarparu cymorth i hybu iechyd a gweithgareddau gwella iechyd o fewn sefydliad, yn ogystal ag addysg a hyfforddiant yn ymwneud â gwahanol agweddau ar iechyd a gwaith. Mae gweithgareddau o’r fath yn hybu gweithle iachach, wedi ei deilwra i iechyd, diogelwch a lles y gweithwyr gan arwain at wella cynhyrchiant i’r sefydliad.

Gwasanaethau

Gwasanaethau Ymgynghori

Asesiad Swyddogaethol

Gwyliadwriaeth Iechyd

Addysg a Hyfforddiant

Services
books fly into your laptopbooks fly into your laptopbooks fly into your laptopbooks fly into your laptop