iStock_000006265154Small

 

Insync Corporate Healthcare provides a number of different consultancy services to assist businesses with specific occupational health needs.

In addition, the company can provide audit services, assessing the sickness absence policies, procedures, and management processes of an organisation.  The auditors will compile a report of recommendations after a full assessment including health and business economics. It will also provide a baseline assessment that can be used to measure improvements in performance and productivity if recommendations are adopted.

If you have a particular requirement not listed above please contact us, for more detailed information on all the consultancy services we can provide.

Gwasanaethau Ymgynghori  

Mae Insync Corporate Healthcare yn cynnig nifer o wahanol wasanaethau ymgynghori i gynorthwyo busnesau gydag anghenion iechyd galwedigaethol penodol.

Yn ogystal, gall y cwmni gynnig gwasanaethau archwilio, asesu’r polisïau absenoldeb oherwydd salwch, gweithdrefnau, a phrosesau rheoli’r sefydliad.  Bydd yr archwilwyr yn paratoi adroddiad o argymhellion ar ôl asesiad llawn gan gynnwys iechyd ac economeg busnes. Bydd hefyd yn paratoi asesiad gwaelodlin i’w ddefnyddio i fesur gwelliannau mewn perfformiad a chynhyrchiant, pe mabwysiadir yr argymhellion.

Os oes gennych anghenion arbennig nad ydynt yn cael eu rhestru uchod, cysylltwch â ni, i gael gwybodaeth fanylach am yr holl wasanaethau ymgynghori y gallwn eu cynnig.

Other Services

books fly into your laptopbooks fly into your laptopbooks fly into your laptop