books fly into your laptop

Effective education, training and health promotion programmes in the workplace can help reduce sickness absence, improve productivity and prevent work-related injury and illness. Insync Corporate Healthcare employ a specialist who is trained in education to ensure that all training is tailored to the specific work environment, quality assured and delivered by appropriately qualified personnel.

Insync Corporate Healthcare can provide a range of services to help businesses including

–        Design and implementation of health improvement strategies

–        Delivery of training on issues relating to health and work for managers and human Resources

–        Health education for workers, tailored to their working environment.

Please contact us for further information or to discuss the particular training needs of your business.

Addysg a Hyfforddiant

Gall rhaglenni addysg, hyfforddiant a hybu iechyd effeithiol yn y gweithle leihau absenoldeb oherwydd salwch, cynyddu cynhyrchiant, ac atal anafiadau a salwch sy’n gysylltiedig â gwaith.  Mae Insync Corporate Healthcare yn cyflogi arbenigwr sydd wedi’i hyfforddi mewn addysg i sicrhau bod pob hyfforddiant wedi’i deilwra i’r amgylchedd gwaith penodol, wedi bod drwy broses sicrhau ansawdd ac yn cael ei gyflwyno gan bersonél â chymwysterau priodol.

Gall Insync Corporate Healthcare gynnig ystod o wasanaethau i helpu busnesau, gan gynnwys:

–        Cynllunio a gweithredu strategaethau gwella iechyd

–        Darparu hyfforddiant i reolwyr ac Adnoddau Dynol am faterion yn gysylltiedig ag iechyd a gwaith

–        Addysg iechyd i weithwyr, wedi’i deilwra i’r amgylchedd gwaith

Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth neu i drafod anghenion hyfforddiant penodol eich busnes.

Other Services

a

books fly into your laptopbooks fly into your laptopbooks fly into your laptop