B

One of the most common causes of long term sickness absence in UK is musculoskeletal complaints and according to the Office for National Statistics accounts for just over a quarter of all days lost (34.4 million days). Ergonomic challenges in the workplace can cause such conditions and with quality functional assessments of the worker workplace fit, such complaints and related sickness absence can be reduced.

Insync occupational health professionals can deliver functional assessments either based in a clinical environment or in the workplace, depending on the concern.  After the assessment, they will provide an objective, evidence-based report detailing any recommended adjustments that might assist with workers with musculoskeletal problems caused or exacerbated by their working environment.

The company can also provide training for in-house workstation assessors, as a cost-effective solution to meet the current Display Screen Equipment Regulations amended in 2002.

Asesiad Swyddogaethol

Poenau cyhyrysgerbydol yw un o’r cyflyrau mwyaf cyffredin sy’n achosi salwch hirdymor yn y DU, ac yn ôl y Swyddfa Ystadegau Gwladol, mae’n gyfrifol am dros chwarter yr holl ddiwrnodau a gollir, (34.4 miliwn o ddiwrnodau). Gall heriau ergonomig yn y gweithle achosi’r cyflwr, a gydag asesiad swyddogaethol o addasrwydd y gweithle i’r cyflogai, gellir lleihau cwynion o’r fath ac absenoldeb oherwydd salwch.

Gall gweithlu proffesiynol iechyd galwedigaethol Insync gynnal asesiadau swyddogaethol
mewn amgylchedd clinigol neu yn y gweithle, yn dibynnu ar y mater dan sylw.  Ar ôl yr asesiad, byddant yn cynhyrchu adroddiad gwrthrychol, yn seiliedig ar dystiolaeth, yn amlinellu unrhyw addasiadau a argymhellir a allai fod o gymorth i weithwyr â phroblemau cyhyrysgerbydol sy’n cael eu hachosi neu sy’n gwaethygu oherwydd yr amgylchedd gwaith.

Gall y cwmni gynnig hyfforddiant i aseswyr mewnol gweithfannau, fel ateb cost-effeithiol i fodloni anghenion Rheoliadau Cyfarpar Sgrin Arddangos a ddiwygiwyd yn 2002.

Other Services

books fly into your laptopbooks fly into your laptopbooks fly into your laptop