iStock_000019851554Small

Health and Safety Executive (HSE) statutory regulations require employers to provide health surveillance in particular circumstances in order to meet the duty of care under the Health and Safety at Work etc. Act 1974. The relevant legislation can be found here.

Insync occupational health professionals can deliver the full range of health surveillance services required by HSE.  These include the following (please click on the individual link for more information):

 

 

 

 

Ionising radiation under the Ionising Radiation Regulations 1999

Hand arm vibration screening under the Control of Vibration at Work Regulations  2005

Skin and respiratory surveillance as required under the Control of Substances Hazardous to Health 2005

Audiometry as required by the Control of Noise at Work Regulations 2005

 

In addition, Insync occupational health professionals can conduct specific health assessments including:

–        Pre-employment, DVLA assessments

–        Assessments required by transport safety regulator requirements

–        Night and pregnant workers

–        Confined spaces

–        Safety critical medicals.

For more information about HSE requirements regarding health surveillance click here.

If you have a particular requirement not listed above please contact us, for more detailed information on all the health surveillance and screening services we can provide.

Gwyliadwriaeth Iechyd

Yn unol â rheoliadau statudol yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE) mae’n ofynnol i gyflogwyr ddarparu gwyliadwriaeth iechyd mewn amgylchiadau arbennig i fodloni cyfrifoldebau gofal o dan y Ddeddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith ac ati 1974. Gellir gweld y ddeddfwriaeth berthnasol yma.

Gall gweithlu proffesiynol iechyd galwedigaethol Insync ddarparu’r ystod gyfan o wasanaethau gwyliadwriaeth iechyd i ddiwallu gofynion HSE.  Mae’r rhain yn cynnwys y canlynol (cliciwch ar y dolenni unigol i gael rhagor o wybodaeth):

Ymbelydriadau Ioneiddio o dan Reoliadau Ymbelydriadau Ioneiddio 1999

Sgrinio cryndod llaw a braich o dan Reoliadau Rheolaeth Cryndod yn y Gweithle 2005

Awdiometreg fel sy’n ofynnol o dan Reoliadau Rheolaeth Sŵn yn y Gweithle 2005

Yn ogystal, gall gweithlu proffesiynol iechyd galwedigaethol Insync gynnig asesiadau iechyd penodol gan gynnwys:

–        Asesiadau cyn cyflogi’r DVLA

–        Asesiadau i ddiwallu gofynion rheolydd diogelwch trafnidiaeth

–        Gweithwyr nos a beichiog

–        Mannau cyfyng

–        Archwiliadau meddygol sy’n hanfodol er diogelwch.

I gael rhagor o wybodaeth am anghenion gwyliadwriaeth iechyd HSE cliciwch yma.

Os oes gennych anghenion penodol nad ydynt wedi’u rhestru uchod, cysylltwch â ni i gael gwybodaeth fanylach am yr holl wasanaethau gwyliadwriaeth iechyd a sgrinio yr ydym yn eu cynnig.

Gwasanaethau Eraill

Other Services

a

books fly into your laptopbooks fly into your laptopbooks fly into your laptop