Consulting over ReportOccupational health is a specialist branch of medicine focused on health in the workplace. Occupational health specialists are trained to provide advice on work-related illnesses and accidents, fitness for work including pre-placement screening and assessing employees for fitness for work after a period of sickness absence. They also can provide health surveillance, advice on health and wellbeing, stress at work and ill health retirement.

Referral to occupational health is usually is via your line manager or Human Resources. Your employer may arrange for you to see an occupational health specialist at Insync Corporate Health directly or you may have been referred via another occupational health provider. Your manager or human resources should complete a referral form after discussing the reasons for referral with you. The usual reasons for the referral include a fitness for work medical or health screening, sickness absence, concerns that work may be affecting health or a health condition is affecting performance at work To find out more about Insync Corporate Healthcare as an occupational health provider click here.

Adran y Claf

Mae iechyd galwedigaethol yn gangen arbenigol o feddygaeth sy’n canolbwyntio ar iechyd yn y gweithle. Mae arbenigwyr Iechyd Galwedigaethol wedi eu hyfforddi i ddarparu cyngor ar salwch a damweiniau sy’n gysylltiedig â gwaith, p’un a yw rhywun yn ffit i weithio gan gynnwys sgrinio cyn cyflogi ac asesu gweithwyr i weld a ydynt yn ffit i weithio ar ôl absenoldeb oherwydd salwch. Maent hefyd yn darparu gwyliadwriaeth iechyd, cyngor am iechyd a lles, pwysau gwaith ac ymddeol ar sail afiechyd.

Fel arfer, cewch eich atgyfeiro’r i’r gwasanaeth iechyd galwedigaethol drwy eich rheolwr llinell neu’r adran Adnoddau Dynol. Gall eich cyflogwr drefnu i chi weld arbenigwr iechyd galwedigaethol Insync Corporate Health yn uniongyrchol, neu eich atgyfeirio drwy ddarparwr iechyd galwedigaethol arall. Dylai eich rheolwr neu’r adran adnoddau dynol lenwi’r ffurflen atgyfeirio ar ôl trafod y rhesymau dros yr atgyfeirio gyda chi. Mae’r rhesymau arferol dros atgyfeirio yn cynnwys archwiliad meddygol neu sgrinio iechyd i benderfynu a ydych yn ffit i weithio, absenoldeb oherwydd salwch, pryderon y gallai gwaith fod yn effeithio ar eich iechyd, neu fod cyflwr meddygol yn effeithio ar eich perfformiad yn y gwaith.  I ddysgu mwy am Insync Corporate Healthcare fel darparwr gwasanaeth iechyd galwedigaethol, cliciwch yma.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *