Therapist fixing posture

Confidentiality

All clinical information given to Insync Corporate Healthcare will be kept in an occupational health record which is confidential and maintained in accordance with the Data Protection Act 1998, and guidance produced by the General Medical Council and the Faculty of Occupational Medicine.

Changing your appointment

If the appointment you have been given as a result of the referral is unsuitable, it can be changed either by directly contacting us or through your employer.

Consent

At the start of the appointment, you will be asked whether you consent to the medical assessment and whether you wish to receive the results at the same time as, or before, your employer. You are entitled to withdraw your consent at any time. We will, however, need to notify your employer that you have withdrawn consent and that we are therefore unable to provide information regarding your fitness for work.

Medical assessment

The main purpose of the appointment is to assess your fitness for work. The appointment will include a discussion about any health issues that might potentially impact on your performance at work or work issues that might impact on your health. You will be able to discuss these health issues confidentially. You may or may not be examined as part of the assessment, depending on the reason for your appointment. During the appointment the content of any report or fitness certificate written will be discussed with you. For more information about reports click here

We have tried to answer any questions you will have ahead of your appointment with one of our trusted medical professionals. If you have a question that isn’t covered here, please do get in touch.

Ynglŷn Â’ch Apwyntiad

Cyfrinachedd

Mae pob gwybodaeth glinigol a roddir i Insync Corporate Healthcare yn cael ei chadw mewn cofnod iechyd galwedigaethol, sy’n gyfrinachol ac a gedwir yn unol â Deddf Diogelu Data 1998, a’r canllawiau a gynhyrchwyd gan y Cyngor Meddygol Cyffredinol a’r Gyfadran Iechyd Galwedigaethol.

Newid eich apwyntiad

Os yw’r apwyntiad a gewch ar ôl i chi gael eich atgyfeirio yn anghyfleus,  gallwch ei newid drwy gysylltu â ni yn uniongyrchol neu drwy eich cyflogwr.

Caniatâd

Ar ddechrau’r apwyntiad, byddwn yn gofyn i chi a ydych yn cydsynio i gael asesiad meddygol ac a ydych yn dymuno cael y canlyniadau yr un pryd â’ch cyflogwr, neu cyn eich cyflogwr.  Mae gennych hawl i dynnu eich cydsyniad yn ôl ar unrhyw adeg. Fodd bynnag, byddwn yn hysbysu eich cyflogwr eich bod wedi tynnu’r cydsyniad yn ôl ac na allwn ddarparu’r wybodaeth ynghylch a ydych yn ffit i weithio.

Asesiad meddygol

Prif bwrpas yr apwyntiad yw asesu a ydych yn ffit i weithio. Bydd yr apwyntiad yn cynnwys trafodaeth am faterion iechyd a allai gael effaith ar eich perfformiad yn y gwaith neu broblemau yn y gwaith a allai gael effaith ar eich iechyd.  Bydd cyfle i drafod y materion iechyd hyn yn gyfrinachol. Efallai y cewch eich archwilio fel rhan o’r asesiad, yn dibynnu ar y rheswm dros yr apwyntiad. Yn ystod yr apwyntiad, byddwn yn trafod cynnwys unrhyw adroddiad neu dystysgrif ffit i weithio gyda chi. Am fwy o wybodaeth am yr adroddiadau, cliciwch yma.

Byddwn yn gwneud pob ymdrech i drafod unrhyw gwestiwn sydd gennych cyn yr apwyntiad gydag un o’n gweithwyr iechyd profiadol. Os oes cwestiwn gennych nad ydym yn ei ateb yma, cysylltwch â ni.