Insync Corporate Healthcare, Insync, Occupational Health, Cardiff, South Wales, Employer, Employees                       

Ill health retirement

Ill health retirement is specific to the employer’s pension scheme. Each scheme has its own definitions and conditions for ill health retirement as well as its own benefits. Your employer should be able to provide you details of these, the process to be followed and how benefits are calculated.

The medical appointment will involve taking a detailed medical history, and how your medical condition(s) affect your ability to work. A physical examination may or may not be required depending on the nature of your medical condition and supporting medical documentation available to the occupational health specialist. To find out more information on ill-health retirement click here.

Health surveillance

Health surveillance medicals are tailored to the risks in the workplace. The medical will usually will involve completing a questionnaire and undergoing specific tests to assess your fitness to work. For example, if you are employed in a potentially noisy environment, you may be required to undergo a hearing test. For more information about HSE requirements regarding health surveillance click here.

Assessment of fitness for work

You may be referred to occupational health because of concerns regarding your fitness for work. In such cases, the medical appointment will involve a discussion about any health problems you are experiencing, assessing the potential impact of the medical condition(s) on work, and recommending any adjustments that might support you in the workplace to your employer/manager. An examination may be conducted during the appointment, depending on the health issue.

The role of a medical advisor

In all types of medical, the role of a medical adviser is to carry out an objective and independent professional assessment of all the available medical evidence and offer an opinion based on that assessment. A medical adviser may recommend that further medical evidence is obtained, if they consider it relevant and helpful to their assessment, for example from your general practitioner or specialist.

(We have tried to answer any questions you will have here about the different types of assessment you may have. If you have a question that isn’t covered here, please do get in touch).

Mathau o Asesiad

Ymddeol ar sail afiechyd

Mae ymddeol ar sail afiechyd yn dibynnu ar gynllun pensiwn y cyflogwr. Mae gan bob cynllun ei dddiffiniadau ac amodau ei hun ar gyfer ymddeol ar sail afiechyd, ynghyd â’r fuddion ei hun. Dylai eich cyflogwr allu rhoi’r manylion hyn i chi, y broses i’w dilyn a sut mae’r buddion yn cael eu cyfrifo.

Bydd yr apwyntiad meddygol yn golygu cymryd cofnod manwl o’ch hanes meddygol, a sut y gall eich cyflwr/cyflyrau meddygol effeithio ar eich gallu i weithio. Efallai y bydd angen archwiliad corfforol, yn dibynnu ar natur eich cyflwr meddygol, a bod dogfennau meddygol i gefnogi hyn ar gael i’r arbenigwr iechyd galwedigaethol. Am fwy o wybodaeth am ymddeol ar sail afiechyd, cliciwch yma.

Gwyliadwriaeth iechyd

Mae archwiliad meddygol gwyliadwriaeth iechyd wedi ei deilwra ar gyfer risgiau yn y gweithle.  Bydd yr archwiliad meddygol fel arfer yn golygu cwblhau holiadur, a chyflawni profion penodol i asesu eich ffitrwydd i weithio. Er enghraifft, os yw’r gweithle yn amgylchedd swnllyd, efallai y bydd gofyn i chi gael prawf clyw.  Am fwy o wybodaeth ynglŷn ag anghenion gwyliadwriaeth iechyd HSE, cliciwch yma.

Asesiad ffit i weithio

Efallai y cewch eich atgyfeirio at y gwasanaeth iechyd galwedigaethol oherwydd pryderon ynghylch a ydych yn ffit i weithio. Yn yr achosion hyn, bydd yr archwiliad meddygol yn cynnwys trafodaeth am unrhyw broblemau iechyd sydd gennych, asesu effaith eich cyflwr/cyflyrau meddygol ar eich gwaith,
ac argymell addasiadau a allai eich cynorthwyo yn y gweithle i’ch cyflogwr/rheolwr. Gellir cynnal archwiliad yn ystod yr apwyntiad, yn dibynnu ar y cyflwr meddygol dan sylw.

Rôl cynghorydd meddygol

Ym mhob math o archwiliad meddygol, rôl y cynghorydd meddygol yw gwneud asesiad gwrthrychol ac annibynnol o’r holl dystiolaeth feddygol a gyflwynwyd, a chynnig barn yn seiliedig ar yr asesiad hwnnw. Gall cynghorydd meddygol ofyn am ragor o dystiolaeth feddygol os ystyrir bod hynny’n berthnasol a defnyddiol i’r asesiad, er enghraifft oddi wrth eich meddyg teulu neu arbenigwr.

(Rydym wedi ceisio ateb unrhyw gwestiwn a allai fod gennych am y gwahanol fathau o asesiad. Os oes gennych gwestiwn nad yw wedi cael ei ateb yma, cysylltwch â ni.